GAMEWRIGHT BRAINWRIGHT CEACO

Prywatność i pliki cookie

Strona główna » Prywatność i pliki cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO www.ceaco.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do użytkowników korzystających z serwisu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.ceaco.pl.
2.    Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Magdalena Grzelczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beautiful Home Magdalena Grzelczak z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wilanowska 9A lok. 109, 02-765 Warszawa (adres głównego miejsca wykonywania działalności), NIP 9511827805, REGON 140891453, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
3.    Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.
II GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1.    Przeglądanie zawartości serwisu internetowego www.ceaco.pl nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.
2.    Użytkownicy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), zamierzający uzupełnić formularz dla dystrybutorów, są proszeni o podanie następujących danych:
a.    nazwa firmy/ imię i nazwisko,
b.    miejscowość,
c.    rodzaj działalności,
d.    NIP (fakultatywnie),
e.    telefon,
f.    e-mail,
g.    uwagi (fakultatywnie).
3.    Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
4.    Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie z serwisem internetowym www.ceaco.pl.
III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.    Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
2.    Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu internetowego www.ceaco.pl, w szczególności dane osobowe wskazane przez użytkownika w formularzu dla dystrybutorów a także dane osobowe umożliwiające administratorowi świadczenie usług droga elektroniczną polegających na przesyłaniu za uprzednią zgoda użytkownika newslettera.
3.    Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie zostaną usunięte.
4.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5.    W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika.
6.    Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny: info@ceaco.pl.
IV  POLITYKA COOKIES
1    Serwis internetowy www.ceaco.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie. 
2    Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację klienta oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3    Serwis www.ceaco.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
a.    stałe,
b.    analityczne,
c.    zewnętrzne.
4    Użytkownik korzystający ze strony internetowej może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6    Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.